Het resultaat van ons werk lees je terug in onze succesvolle cases. Zo krijg je als opdrachtgever of freelancer die overweegt lid te worden een goed beeld van het werk dat we samen doen.

De organisatie bevindt zich in de overgangsfase naar een nieuwe, externe arbodienst. Daarnaast is ook het interne verzuimproces gewijzigd: vanuit het Eigen-Regiemodel is nu de leidinggevende volledig verantwoordelijk. Deze wordt daarin ondersteund door de verzuimcoach, wat een nieuwe rol is binnen GOM. Dit betekent direct ook dat sprake is van instroom van een aantal medewerkers die dit beleid in de praktijk vorm moeten gaan geven. Om de verzuimcoaches op een goede manier met hun rol te laten aanvangen, heeft de organisatie ervoor gekozen lopende dossiers die vallen onder de periode ‘Einde Wachttijd’ te beleggen bij interim casemanagers. Einde wachttijd houdt in dat terugkeer in de eigen functie niet haalbaar lijkt, focust zich derhalve op het 2de spoor en loopt tot instroom WIA. Van de casemanagers wordt verder gevraagd dat zij waar nodig de organisatie ondersteunen in de transitie naar de nieuwe arbodienst en het implementeren van het eigen-regiemodel.

Werkzaamheden
Dossiers tijdens en na de Poortwachterperiode gecontroleerd op schadelastbeheersing en waar mogelijk geacteerd op activerings- of besparingsmogelijkheden, door onder meer (vervroegde) IVA, sanctiebekorting of geslaagde bezwaarprocedure.

Resultaten
Leidinggevenden hebben zichzelf dankzij de pragmatische aanpak opengesteld voor coaching waardoor ze de handvatten hebben gekregen hun collega's te begeleiden en volgens het Eigen-Regiemodel om te gaan met (oneigenlijk) verzuim.

De organisatie heeft ondersteuning nodig in de dienstverlening die zij op verzuimgebied inhouse bij een van haar grotere klanten levert. Dit betreft een grote supermarktketen die landelijk actief is. De dienstverlening is gekoppeld aan het eigenrisicodragerschap WGA. Uitbreiding van de groep vaste medewerkers is wenselijk, maar omdat de werving hiervan tijd vergt wordt nu gekozen voor een interim-oplossing.

De klant hanteert het Eigen-Regiemodel, wat inhoudt dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. De leidinggevenden hebben echter ook veel andere werkzaamheden, die maken dat verzuim niet altijd de aandacht krijgt die nodig is. Bovendien is de focus ten tijde van de Corona-crisis vooral gericht op het draaiende houden van de dagelijkse werkzaamheden. Het is aan de interim-professional ervoor te zorgen dat dossiers vanaf week 13 adequaat worden opgepakt, gericht op activeringsmogelijkheden en het beperken van de WGA-instroom. Hierbij is het coachen en trainen van de leidinggevenden een belangrijk aspect. Daarnaast vragen complexe verzuimdossiers en preventieve dossiers geregeld om direct advies, handelen en schakelen met alle betrokkenen. Zichtbaar zijn en het vertrouwen hebben van de leidinggevenden en de organisatie is onmisbaar voor een fijne samenwerking.

Werkzaamheden
Leidinggevenden geadviseerd en gecoacht in de begeleiding van verzuimende medewerkers, gericht op schadelastbeheersing. Daarnaast verzuimdossiers gecontroleerd en medewerkers en de organisatie ondersteund rondom de WIA-aanvraag.

Resultaten
Leidinggevenden hebben zichzelf dankzij de pragmatische aanpak opengesteld voor coaching waardoor ze de handvatten hebben gekregen hun collega's te begeleiden en volgens het Eigen-Regiemodel om te gaan met (oneigenlijk) verzuim.

De organisatie heeft een inkomensverzekeraar overgenomen. Deze was en is verantwoordelijk voor de uitvoer van de collectieve inkomensverzekeringen (cao WIA-aanvullings- en WGA-verzekering eigenrisicodragerschap) van een grote vervoersorganisatie. De hieruit volgende caseload is dermate groot dat deze niet door de reguliere groep verzuimspecialisten van a.s.r. kan worden opgevangen. Daarom is externe ondersteuning ingeschakeld. 

De interim-professional wordt specifiek ingezet op dossiers van ex-werknemers die een WGA-uitkering 35-80 ontvangen. Hierbij is het zaak allereerst in contact te treden met de betreffende ex-werknemers, om vervolgens te activeren op re-integratiemogelijkheden ofwel in zetten op een herbeoordeling. Doel is recht te doen aan de situatie van de ex-medewerker, indien mogelijk in combinatie met schadelastbeperking voor de vervoersorganisatie door IVA of een ao-percentage <35%. De interim-professional ondersteunt daarnaast bij het verwerken van aanvragen voor arbeidsdeskundig onderzoek en de hieruit volgende rapportage. Deze worden tijdens de Poortwachterperiode aangevraagd door leidinggevenden. Enerzijds moeten dergelijke aanvragen worden beoordeeld op inhoud, anderzijds moeten rapportages van de Arbeidsdeskundige worden vertaald in gericht advies naar de leidinggevende.

Werkzaamheden

 • Zowel schriftelijk als telefonisch contact zoeken met ex-werknemers met een WGA-uitkering.
 • Ex-werknemers informeren over verloop en financiële gevolgen.
 • Activeren op re-integratiemogelijkheden.
 • Acteren op mogelijkheden tot herbeoordeling in samenwerking met de Arbeidsdeskundige.
 • Acteren op mogelijkheden tot beroep en bezwaar in samenwerking met collega-specialistAanvragen voor arbeidsdeskundig onderzoek beoordelen.
 • Arbeidsdeskundige rapporten vertalen.

Resultaten

 • Schadelastreductie door ex-werknemers te activeren op re-integratiemogelijkheden, resulterende in een teruglopende WGA-uitkering en WGA-dossiers (met terugwerkende kracht) om te zetten in IVA-uitkeringen door herbeoordelingen te initiëren.
 • Werkdruk collega’s teruggebracht door ondersteuning bij zowel het beoordelen van aanvragen tot arbeidsdeskundig onderzoek als ook verwerking van arbeidsdeskundige rapportages

De organisatie bevindt zich in een reorganisatie op het gebied van zowel personele bezetting als ook processen en werkzaamheden. Tevens zijn er een aantal projecten gaande. Dit betekent enerzijds extra activiteiten voor de vaste bezetting, maar ook dat sprake is van uitstroom van deze groep vaste medewerkers sprake is. Met oog op de gewenste doorloop in dossiers en de dienstverlening richting klanten, wordt daarom gekozen voor een interim-oplossing.

De organisatie biedt begeleiding aan klanten die een verzuimverzekering hebben bij een van de labels die deze aanbiedt. De begeleiding bestaat uit zowel contact met de werkgever zelf, als ook het monitoren van de werkzaamheden die de arbodiensten in deze verrichten. Dit gebeurt vanaf het moment van instroom en eindigt bij herstel, dan wel WIA-toekenning. Er wordt actief gemonitord op deelherstel en interventies inzake activeringsmogelijkheden. De interim-professional wordt aangesteld om ervoor te zorgen dat de doorloop in verzuimdossiers geborgd blijft, gericht op schadelastbeheersing voor alle partijen. Hierbij is regie nemen tussen werkgevers, providers en arbodienst een belangrijke pijler. Verder is dossieropbouw in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een punt van aandacht en wordt van de professional verwacht dat deze de werkgever kennis bijbrengt rondom de verplichtingen die er in dit kader zijn. 

Werkzaamheden

 • Vanaf de eerste verzuimdag werkgevers adviseren en begeleiden inzake hun verplichtingen volgend uit de Wet Verbetering Poortwachter
 • Bezoeken aan bedrijfsarts inplannen, evenals gerichte interventies.
 • Informatie rondom de verzuimmelding inwinnen bij werkgever en arbodienst en dit vastleggen en intern doorzetten.
 • Meegedraaid in een project waarin werken onder Taakdelegatie is getoetst en hierin verzuimende medewerkers actief begeleid naar inzetbaarheid gedurende de Poortwachterperiode.
 • Vanaf week 6 werkgevers adviseren en begeleiden inzake hun verplichtingen volgend uit de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Specifieke aandacht voor het activeren op mogelijkheden tot (deel)herstel en daarmee schadelastreductie voor ale partijen.
 • Zorgdragen voor een volledig re-integratiedossier, inclusief bijhorende WVP-documenten.
 • Werkgever en werknemer ondersteunen bij aanvraag WIA-uitkering.
 • Dossiers analyseren en waar mogelijk interventies inzetten gericht op schadelastbeheersing, specifiek door het voorkomen van WIA-instroom.

Resultaten

 • Schadelastreductie gerealiseerd door werkgevers en werknemers te activeren op re-integratiemogelijkheden, waarmee tevens de WIA-instroom wordt beperkt.
 • Lopende dossiers Poortwachterproof gemaakt en deze terug overgedragen naar vaste collega’s.
 • Tijdens reorganisatie als externe en onafhankelijke collega bijgedragen aan het goed laten doorlopen van de dagelijkse werkzaamheden en dienstverlening richting klanten.
 • Bijgedragen aan gewenste cultuuromslag naar een meer adequate manier van handelen door bijvoorbeeld deelherstel proactief op te voeren, in plaats van te wachten tot de werkgever dit zelf zou doen.
Word opdrachtgever